Tax Nieuwsbrief
Lees de email  online

Nieuwsbrief woningcorporaties

Rechtbank oordeelt dat verhuur van zonnepanelen een zelfstandige (btw-belaste) dienst vormt

Op 6 december 2018 (gepubliceerd op 25 februari 2019) heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de rechtbank) een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de btw-behandeling van de verhuur van zonnepanelen.


Achtergrond

Belanghebbende verhuurt sinds 2015 een onroerende zaak waarbij niet is geopteerd voor een belaste verhuur. In maart 2016 heeft de verhuurder zonnepanelen op het dak van de onroerende zaak laten monteren en hiervoor een aparte huurovereenkomst gesloten met haar huurder. Hierin wordt een aparte vergoeding vastgesteld voor de terbeschikkingstelling van de zonnepanelen.

De verhuurder heeft voorbelasting drukkende op de investering in de zonnepanelen in aftrek gebracht in haar btw-aangifte. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd waarin het volledige bedrag aan voorbelasting is nageheven.

In geschil is of de verhuur van zonnepanelen een zelfstandige (btw-belaste) dienst vormt of dat deze zodanig samenhangt met de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak dat de verhuur van de zonnepanelen hierin opgaat.


Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat in de situatie de verhuur van de zonnepanelen een zelfstandige (btw-belaste) dienst vormt. Bij de vaststelling van haar oordeel acht de rechtbank de volgende feiten van belang:

  • Dat de huurovereenkomst van de zonnepanelen een jaar na de huurovereenkomst van de onroerende zaak is opgesteld;
  • Dat partijen voor de huur van de zonnepanelen een afzonderlijke huurprijs zijn overeengekomen;
  • De intentie van partijen (waaronder een besparing op energiekosten);
  • De huurder niet verplicht is om de zonnepanelen van belanghebbende te huren, maar een keuze had om de zonnepanelen al dan niet te huren.

Gezien deze feiten oordeelt de rechtbank dat aannemelijk is dat de huur van de zonnepanelen een doel op zich is, omdat de huurder door de zonnepanelen te huren kan besparen op de energiekosten. De naheffingsaanslag wordt door de rechtbank vernietigd.


Gevolgen voor de praktijk

Een btw-belaste verhuur van zonnepanelen heeft tot gevolg dat 21% btw verschuldigd is over de hiervoor ontvangen vergoeding. Hier staat tegenover dat recht op aftrek bestaat van btw drukkende op de investering, maar bijvoorbeeld ook op het onderhoud van de zonnepanelen.

Door de Belastingdienst is geen hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Deze uitspraak is dus definitief en is in lijn met het (inmiddels ook landelijke) standpunt van de Belastingdienst. Kortom, onder voorwaarden is btw verschuldigd over de verhuur van zonnepanelen door woningcorporaties. De btw-behandeling is afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden van exploitatie van de zonnepanelen. Er is dus ook verschil in btw-behandeling mogelijk, afhankelijk van uw wijze van exploitatie van de zonnepanelen.

Als u in de afgelopen jaren (vanaf 2014) zonnepanelen heeft geplaatst en deze verhuurt, is het nodig om de btw-behandeling te beoordelen. Het is immers zaak dat voorkomen wordt dat in de toekomst wel btw moet worden afgedragen over de verhuur van de panelen, terwijl geen mogelijkheid meer bestaat de btw op kosten / investering terug te vorderen. Dit in verband met het feit dat de investering dan mogelijk reeds verjaard is. 

Als u investeert in zonnepanelen of dit van plan bent, is het daarom cruciaal dat u de btw-behandeling ten aanzien van de zonnepanelen beoordeelt. Deze uitspraak heeft namelijk mogelijk financiële gevolgen voor uw business case, administratieve inrichting en contractvorming.

Het is hierbij van belang dat uw proces ten aanzien van de zonnepalen ook fiscaal ‘in control’ is. Deloitte heeft daarom een standaard werkwijze ontwikkeld om dit proces voor u fiscaal in control te brengen. Wij assisteren u hiermee graag.  


Slot

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Deloitte contactpersoon of met een van onderstaand genoemde specialisten.

Contactpersonen omzetbelasting

Landelijk
Mark van der Wielen, 088-288 1525, [email protected]

Regio West
Nicole Laan, 088-288 4292, [email protected]
Sebastiaan Timmermans, 088-288 8960, [email protected]

Regio Zuid
Inge Frins, 088-288 5662, [email protected]
Maarten van Dam, 088-288 5073, [email protected]

Regio Midden/Noord
Gerwin Volkerink, 088-288 4307, [email protected]

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communic"ation contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2018 Deloitte The Netherlands

You can Unsubscribe here.